Comissió Avaluadora de la Recerca de l'Àrea d'Investigació

Contenido en el idioma por defecto

L’objecte de la Comissió Avaluadora de la Recerca de l’Àrea d’Investigació és avaluar les sol·licituds dels investigadors als programes d’ajut i promoció de la recerca gestionats pel vicerectorat competent en matèria d’investigació.

També pot actuar en altres avaluacions que li assigni el Consell de Direcció, a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació.