Logo UIB
Sol·licitud de reparació i reposició de material científic  Ajuda
Dades de la persona sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Identificació
 
Categoria
••• Tipus i Nom del Centre •••
Telèfon
Fax
Correu electrònic
Nota: Si pertanyeu com a membre a qualque Grup de Recerca actiu i reconegut per la UIB, figurarà al document final una vegada faceu l'enviament de la sol·licitud.
Dades de l'aparell
Nom o tipus
Núm. d'inventari
Marca
Model
Any d'adquisició
Cost d'adquisició euros
Situació
Tipus d'acció
Tipus d'acció
Explicació de la  
Càlcul econòmic
El cost d'aquesta amb IVA INCLÒS serà de  euros
El percentatge de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és: 
 %
El desglossament quedaria de la manera següent:
Aquest programa confinancia en total  euros
A càrrec de la persona sol·licitant  euros
IVA ()
 
 euros
 

Declar que tenc el meu currículum vitae actualitzat a l'aplicació GREC amb posterioritat a 9 de desembre del 2022 per la qual cosa puc dur a terme aquesta sol·licitud.

Si voleu saber com conèixer la data de la darrera actualització del vostre currículum feu clic aquí.

Palma, 9 de juny de 2023.
La persona que fa la sol·licitud,
Vist i plau,
El director/la directora del departament/servei/laboratori
 
Nom director/a 
Primer cognom director/a 
Segon cognom director/a 
Documentació que s'adjunta (fitxers menors de 3 MB, recomanat format PDF, però també admès DOC, ODT, RTF i TIF):
Pressupost o factura corresponent
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
En cas de reposició, adjuntau l'escrit del servei tècnic explicatiu de la necessitat del canvi
 No m'és possible adjuntar aquest document telemàticament, l'enviaré només per correu ordinari.
Sr. Vicerector de Política Científica i Investigació

Valid HTML 4.01 Transitional ¡CSS Válido!

  Data Publicació: 08/10/2012   Versió: 2.8